Regulamin

Regulamin korzystania z portalu mayluxmagazine.com oraz usług świadczonych za jego pośrednictwem

 

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Szary Konik Magdalena Siry-Konik usług, które są oferowane w ramach portalu internetowego mayluxmagazine.com znajdującego się na stronie internetowej https://www.mayluxmagazine.com
Korzystanie z Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do niekorzystania z Portalu.

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, który dostępny jest na stronach Usługodawcy.
Usługodawca – Szary Konik Magdalena Siry-Konik, NIP 9281838974
Użytkownik – osoba korzystająca z portalu mayluxmagazine.com
Klient – Użytkownik, którym jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę na portalu mayluxmagazine.com.
Portal – portal mayluxmagazine.com
Magazyn – elektroniczne czasopismo pod nazwą May Lux Magazine / May Lux Magazine Man wydawane w formie PDF, sprzedawane poprzez Portal.
PDF – (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.
Podmiot realizujący płatności – zewnętrzny w stosunku do Szary Konik Magdalena Siry-Konik podmiot pośredniczący przy realizacji płatności internetowych.

Warunki techniczne korzystania z Portalu

Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Portalu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych z włączoną obsługą plików ‘cookies’: Internet Explorer wersja minimum 11.0, Chrome wersja minimum 50, Safari wersja minimum 5, Mozilla Firefox wersja minimum 24, Opera wersja minimum 11.
Warunki techniczne korzystania z Portalu są określone dla prawidłowości funkcjonowania Portalu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także bezpieczeństwa Użytkownika podczas dokonywana płatności internetowych.

Prawa i obowiązki Usługodawcy

Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby zapewnić możliwie najwyższą jakość funkcjonowania Portalu, jednak nie gwarantuje niezakłóconego i nieprzerwanego dostępu do Portalu oraz oferowanych za jego pośrednictwem usług.
Usługodawca nie odpowiada za problemy związane z połączeniem internetowym lub sprzętem elektronicznym Użytkownika.
Usługodawca nie odpowiada za zdarzenia losowe, które uniemożliwią, utrudnią lub opóźnią Użytkownikowi możliwość skorzystania z Portalu oraz usług oferowanych za jego pośrednictwem.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne wynikłe z działania podmiotów trzecich, z których usług Usługodawca korzysta. W szczególności należy tu wymienić dostawcę Internetu, podmioty zapewniające hosting, utrzymanie domeny, realizację płatności oraz inne.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłącznia dostępu do Portalu oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług w celu przeprowadzenia konserwacji oraz wszelkich działań o charakterze technicznym.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Portalu po wcześniejszym powiadamianiu o tym fakcie Użytkowników.
Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

Prawa i obowiązki Klienta

Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu mailowego, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niezrealizowanie usługi.
Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może skutkować niemożliwością wykonania usługi.
Klientowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych, prawo sprostowania tych danych, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo złożenia skargi do Prezesa UODO, a także prawo do przenoszenia danych.
Dane, jakie Klient podaje podczas autoryzacji transakcji płatniczej trafiają bezpośrednio do podmiotu realizującego płatności. W związku z tym Usługodawca nie ma do nich żadnego dostępu.
Klient ma prawo poproszenia Usługodawcy o wystawienie faktury za dokonane zakupy. W celu otrzymania faktury należy skontaktować się z Usługodawcą, wysyłając mail na adres: contact@mayluxmagazine.com, podając niezbędne dane.
Wniosek o wystawienie faktury Klient może złożyć nie później niż 3 miesiące, licząc od końca miesiąca, w którym dokonał zakupu.
Usługodawca wystawi i prześle fakturę w formie elektronicznej na adres mailowy podany przez Klienta.
Z chwilą otrzymania Magazynu przez Klienta – na adres mailowy, podany przez niego podczas zakupu – umowę uważa się za zrealizowaną.
Wszystkie treści dostępne na Portalu stanowią utwory i są przedmiotem prawa autorskiego. Sprzedaż egzemplarza utworu nie powoduje przejścia praw autorskich do utworu.
Użytkownik, który decyduje się na zakup treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym traci prawo do odstąpienia od umowy (prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy).

Kliknięcie opcji „Kupuję i Płacę” podczas procesu zakupowego, czyli zawarcie przez Konsumenta umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, oznacza żądanie Konsumenta dotyczące rozpoczęcia spełniania świadczenia przez Usługodawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i skutkuje rezygnacją Konsumenta z prawa odstąpienia od takiej umowy.

Reklamacje

Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.
Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
Reklamacje należy przesyłać na adres: contact@mayluxmagazine.com
Jako temat wiadomości należy wpisać: “reklamacja”, zaś treść wiadomości musi zawierać informacje o przedmiocie reklamacji oraz uzasadnienie. Ponadto wiadomość powinna zwierać dane Klienta (imię, nazwisko, adres e-mail). Jeżeli reklamacja złożona przez Klienta nie spełnia warunków określonych powyżej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Klienta, do jej uzupełnienia. W sytuacji, kiedy Usługodawca nie otrzyma wyżej wymienionych danych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Usługodawca pozostawi taką reklamację bez rozpatrzenia.
Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania, a o swojej decyzji poinformuje Klienta drogą mailową, wysyłając wiadomość na podany przez Klienta adres mailowy.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu wskazanego powyżej w sytuacji, gdy rozpatrzenie reklamacji będzie tego wymagało (również z przyczyn niezależnych od Usługodawcy jak na przykład awarie sprzętu czy sieci internetowej.
Złożenie przez Użytkownika reklamacji nie odbiera Klientowi prawa do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Postanowienia końcowe

Ewentualne spory powstałe między Klientem a Usługodawcą, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Portalu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania zmian niezbędnych do usunięcia nieważności. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

 

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: mayluxmagazine.com
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Magdalena Siry-Konik
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: contact@mayluxmagazine.com
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Realizacja zamówionych usług
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: nazwa.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy płatności
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 3. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.